Journal archive for Google Scholar Robot!

Pajooheshnameh Erfan

دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه عرفانVolume 0, Number 18 (2018-10)


آسیب‌شناسی معنویت خردگریز و تبیین هم‌گرایی عقلانیت و معنویت در عرفان علوی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

عرفان و تصوف در منظومۀ فکری علامه مجلسی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ملاصدرا و جمع دیدگاه عرفا و حکما در صادر اول
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مرگ ارادی (تسلط بر نفس)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل روش‌شناختی تفسیر عرفانی و مبانی آن از منظر صدرالدین قونوی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

کارکرد استعاره در بیان تجارب عرفانی روزبهان بقلی در عبهر العاشقین
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جایگاه صبر در منظومۀ فکری نجم ‌دایه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تمایز عرفان عملی و اخلاق از حیث موضوع
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جایگاه و نحوۀ تعامل فکر و ذکر در سنت اول عرفانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

عرفان خراسان و ابن‌عربی، تفاوت‌های نظری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

گونه‌شناسی دلایل و شواهد کاربرد «اسم خدا» به معنای اسم عینی در احادیث اهل بیت (ع)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی دیدگاه میبدی پیرامون شیطان در دو نوبت شرعی و عرفانی کشف الاسرار
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 0, Number 17 (2018-1)


پارادوکس سازش و ستیز با درد در تصوف
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

رودلف اتو، ماده امر قدسی، و صورت‌های آن
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تأملی در محتوا و مضمون رسائل فارسی پیر هرات با تأکید بر دو مفهوم «عشق و محبت» و «جایگاه انسان کامل»
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تعالی معنوی در عرفان سینوی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جایگاه فطرت در منظومۀ معرفتی حکیم شاه‌آبادی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تحلیلی اهداف و ویژگی‌های معنویّت در اندیشه فلسفی و عرفانی متفکران مسلمان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

انتظام هستی براساس حبّ و قهر در نزد سهروردی و ملاصدرا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تمایز میان نور و نار در قرآن و عرفان اسلامی و تأثیر آن بر مفهوم و کاربرد رنگ در نگارگری اسلامی - ایرانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ابن‌عربی و اجتماع نقیضین در عرصه خیال
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

اخلاق عرفانی قرآن با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تأویلِ آیاتِ قرآن به معرفت در متون عرفان و تصوّف فارسی؛ چرایی و چگونگی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

زیبایی عرفانی در مرصاد العباد
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 0, Number 16 (2017-9)


کارکردهای عقل در استنباط از آیات و روایات عرفانی و اخلاقی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

نقش تجلی در مقامات سلوک
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

علم باطن در تصوّف و نسبت آن با امام علی(ع)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جهان‌بینی عرفانی در اشعار عفیف‌الدین تلمسانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی ساختار روایت در رؤیت‌های ساختار‌شکنانۀ روزبهان بقلی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مقام خلافت انسانی با تأکید بر آرای امام خمینی در مصباح الهدایه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

زلف پریشان و کسب جمعیت: بازکاوی بحران نفی تناسب در جهان مدرن و راهکارهای مقابله با آن از منظر ادبیات عرفانی فارسی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل نمادین زوجیت و نکاح از منظر عرفان اسلامی با تأکید بر آرای ابن‌عربی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

نگاهی نو به معنای ولایت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل رمزهای سه‌گانه در مصیبت‌نامه عطار
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تأویلات عرفانی در آثار جامی براساس نظریه تجلی در عرفانِ نظری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

حکمت خسروانی و فیثاغوری از دیدگاه شیخ اشراق
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 0, Number 15 (2017-2)


توحید و نسبت آن با علم و عمل
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

حدیث رؤیت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

عبارت و اشارت در زبان عرفانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

نظریۀ اخلاق عرفانی عطار نیشابوری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جنبه‌های هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی تشبیه و تنزیه در شعر جامی و تطبیق آن با آرای ابن‌عربی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی دیدگاه ابن‌فناری در باب ادلّه نظری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

عرفان از غایت الهی تا غایات اومانیستی و دهری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل مفهوم آپوکالیپس و ارتباط آن با سبک شناسی با تکیه بر داستان یوسف(ع) در قرآن کریم
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

عرفان شریعت: از تعارض تا گفتگو گونه شناسی ارتباط میان عرفان و شریعت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

انسان کامل از دیدگاه ابن‌عربی و مولانا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جامعیت انسان کامل در نهج البلاغه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 0, Number 14 (2016-10)


خوداستعلایی در باور ابوسعید ابی الخیر و ویکتور فرانکل
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

عرفای مسلمان و مسئلۀ تأهل و تجرد سالک
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جایگاه و نسبت میان تصوف و شریعت در اندیشه ی شیخ احمد سرهندی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی و نقد فلسفی دیدگاه ابن عربی درباره ی مبادی برهان و یقین در عالم ماورای طبیعت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مفهوم عرفانی نور و ظل در قرآن و سنت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

دعا و طلب در عرفان نظری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

نقد آداب طعام در تصوف
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 0, Number 13 (2015-10)


بررسی معنای دوگانۀ استخلاف در عرفان اسلامی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

یگانگی نفس و بدن در اندیشه اهل معرفت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جریان‌شناسی زهد در تصوف اسلامی و بازتاب آن در شعر و اندیشه حافظ
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ولادت ثانوی و تبدیل مزاج روحانی در اندیشه امام خمینی و مولوی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

معراج پیامبر(ص) و ارتباط آن با محراب مساجد
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسیی و تحلیل رویکرد عرفانی مولوی به واقعه عاشورا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تاویل در تفاسیر ابن عربی و ملاصدرا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 0, Number 12 (2015-4)


سایه روشن ها و حاشیه های زندگی اولیاء الله در تصوف و عرفان اسلامی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

زبان عرفان از منظر ذات گرایان و ساختارگرایان با نظر به دیدگاه علامه طباطبایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

سازگاری اختیار انسان با توحید افعالی در پرتو مبانی عرفانی ملاصدرا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

شهادت از دیدگاه مولوی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

پژوهشی در حقیقت قربه خدا در اسلام
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

خیال از دیدگاه ابن عربی و مولوی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

نگاهی به عرفان مانوی و تطبیق آن با عرفان و تصوف اسلامی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 0, Number 11 (2014-10)


مجنون لیلی به روایت عطار
[Abstract-FA] | [XML]

شیوه های سلوک در عرفان شیعی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

سیئات المقربین
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

پیوند اندیشه عرفانی مولانا با محیط زیست
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی منطق دوگانه علی ملاصدرا و سه گانه فردی ابن عربی در تبیین وحدت وجود
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

خداشناسی عرفانی و قرآنی علامه طباطبایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

سلسله کبرویه ذهبیه پس از حاجی محمد خبوشانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 0, Number 10 (2014-4)


خداشناسی عطار و لوازم اخلاقی و شعائری آن
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

انشان خود ساخته و انسان خودشکوفا در آرای امام خمینی و آبرهام مزلو
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

دعوت به وحدت و نوع دوستی در ادبیات عرفانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تعامل خدا و انسان در مصیبت نامه عطار
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

آسیب شناسی مکاشفات از منظر ابن عربی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تاثیر اعتقاد به توحید افعالی بر پذیرش جبر و اختیار از نظر غزالی و ابن عربی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی معرفت در حدیقه الحقیقه سنائی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 0, Number 9 (2013-10)


Volume 0, Number 8 (2013-10)


تفسیر عرفانی ملاقات خضر(ع) و موسی (ع)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

اسفار اربعه عرفانی از دیدگاه امام خمینی (س) و حکیم قمشه ای
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی مهمترین مبانی تفسیری دلالی امام خمینی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی طبقات اولیا در عرفان و تصوف اسلامی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

شرح دوبیت از حافظ در آثار عرفانی امام خمینی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مقامات و منازل سلوک عرفانی از منظر امام خمینی (س)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جلوه های نور و رنگ در کشفیات عرفانی و تحلیلات روان شناختی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 0, Number 7 (2012-10)


ارزش عقل از دیدگاه ابن عربی و علامه طباطبایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

گذر از درگاه های کیهانی از نگاه مولوی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی مولفه ای از خسروانیت در تصوف خراسان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

حرکت حبی و غایت آن از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

کتابت وحی در سخن صوفیانه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

عرفان اسلامی و شان اخلاقی حیوانات
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تاثیر عرفان اسلامی بر اندیشه های «کبیر» عارف و شاعر شهیر هندی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 0, Number 6 (2012-4)


تأملی در چیستی خاموشی ضمیر
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل و تبیین جایگاه «جلا و استجلاء» در عرفان اسلامی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

رویکرد نظری صوفیه نسبت به امر به معروف و نهی از منکر
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

علیت و اختیار از منظر ابن عربی و اسپینوزا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

زبان به مثابه میانجی تجربه پدیدارشناختی- هرمنوتیکی حس در تقسیم مشاهدات ابن عربی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

فقه و عرفان ضرورت رهیافت عرفانی به فقه و آیات الاحکام
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تاملی در نگرش فیض کاشانی به عرفان و تصوف
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 0, Number 5 (2011-10)


حقیقت انسان و سیر استکمالی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

معرفت شهودی در عرفان اسلامی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

چالش رازی و مولوی در عشق و دوستی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تسبیح ظاهر و مظهر و مراتب تشکیکی آن
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

زبان شناسی عارفانه فیض کاشانی در تفسیر متشابهات قرآن
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

سماع ، موسیقی و معنی گریزی در غزل مولوی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

معیارهای صحت شهودات عرفانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

زبان شناسی عارفانه فیض کاشانی در تفسیر متشابهات قرآن
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 0, Number 4 (2011-4)


تبیین جهان شناختی سماع
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ملامتیه نخستین و رویکرد آن ها نسبت به امر به معروف و نهی از منکر
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جایگاه فطرت در آرا امام خمینی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

صوفیه و استماع قرآن
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جایگاه حقیقت محمدی و حقیقت علوی در عرفان امام خمینی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

شرح واقعه «لن ترانی» در اندیشه عرفا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تبیین مراتب انسان کامل در اندیشه عرفانی عزیزالدین نسفی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 0, Number 3 (2010-10)


مقایسه آرای امام خمینی و آیت الله بهاری همدانی در باب مراقبه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی برخی از مبانی وحدت وجود
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ترمذی حکیم یا صوفی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]