Journal archive for Google Scholar Robot!

Pajooheshnameh Erfan

دو فصلنامه علمی پژوهشنامه عرفانVolume 15, Number 28 (2023-5)


بررسی تطبیقی نظریه «وحی مستمر» ابن‌عربی و نظریه «تصویر هنری در قرآن» سید قطب از منظر معانی تاویلی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

فرایند تحول روحی در نظریه تغیّر حال محمد غزالی و تحول معنوی کِنِت پارگامنت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

اسم مستأثر و رابطه آن با اسم اعظم الهی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

از مصاحبت سیمرغ تا منتقد سیاسی و اجتماعی (سیری در اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی عطار)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

کارکرد مذهبی و اقتصادی کرامات شیخ احمد جامی در عهد سلجوقی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مقایسه مفهوم «خودشناسی» در نگرش مولوی و جامی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

شگردهای آیرونیک ابوسعید ابوالخیر در دعوت و ارشاد براساس گزارش‌های اسرارالتوحید
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

خرقه پوشان درباری؛ علل دربارگرایی صوفیّه از قرن ششم تا نهم هجری با تکیه بر آثار مشایخ این دوره
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

آراء عرفانی و کلامی شیخ عبدالحق محدّث دهلوی در مفتاح‌الفتوح
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی نحوه معرفی یُگه و آموزه‌های شرقی در آثار اهل تصوف و دانشمندان مسلمان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

نقش هدایتی وسلوکی انسان کامل در منظومه معرفتی امام باقر(ع)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

عمادالدّین نسیمی، شیعه دوازده امامی یا عارفِ حروفی؟
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 14, Number 27 (2022-8)


تحلیلِ گفتمانِ قدرت در مثنوی های عطار
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

واکاوی مؤلفه های نگرش معنوی در آثار کازانتزاکیس
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

اصول زیست عارفانه در اندیشه ابن عربی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تطبیقی معانی عرفانی در مدیحه های مهدوی امام خمینی و عارف بجنوردی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی نظام معنایی و رمز واره معرفت نفس و وحدت وجود ذر گلشن راز شیخ محمود شبستری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی امکان بازنمایی تجربه عرفانی شرق دور در سینما
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

«کفرِ» عطار در معنایی دیگر
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی جایگاه انسان کامل در شکل‌گیری آموزه‌ی تجسم اعمال از منظر ابن‌عربی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

واکاوی مبحث خودشناسی، اهمیت و ابهام های آن در مثنوی های عطار (با تأکید بر تحلیل حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه»)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

خوانش عطار از جام اسطوره‌ای جهان نما
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیلِ نمادهایِ حیوانیِ مرتبط با نَفْس، در حکایات و اقوال مشایخ اهل طریقت، بر مبنای طبقات‌الصوفیۀ سُلمی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بازتاب مؤلفه‌های مسیحیت در نمادهای حیوانی غزلیات شمس
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 13, Number 26 (2022-7)


برهان محقق ترمذی و بهره‌گیری از آیات واحادیث در تبیین مفاهیم عرفانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

روش‌شناسی ملاصدرا؛ عینیت با دیدگاه‌های عرفانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مفاهیم و مؤلفه‌های سماع مولویان در پوئم سمفونیک مولوی، اثر هوشنگ کامکار
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

زبان سیاسی صوفیه خراسان با تکیه بر هنجارگریزی و هنجارسازی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی عرفانی مفهوم «هیچ» با تأکید بر آرای امام خمینی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی کنش‌های گفتاری در کشف المحجوب هجویری با تکیه بر نظریه سرل
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

سویۀ استعلایی پرستش در عرفان اسلامی با نیم‌نگاهی به ادیان دیگر
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

فردید و هرمنوتیکِ عرفانی – انتقادیِ غرب
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل فعل اختیاری انسان براساس وحدت مفهومی، تشکیکی و شخصی وجود
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل مفهوم «Actual» در نظریه اجرا شکنر با رویکردی به مفهوم «واقعه» در عرفان اسلامی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تبارشناسی و گونه‌های مختلف نظریه قوس صعود و نزول در عرفان اسلامی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی عنصر خیال در مثنوی از منظر شناختی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 13, Number 25 (2022-2)


«نقش ابوالقاسم قشیری، در تقریبِ دیدگاه‌های مختلفِ اهل طریقت، در باب علمِ ولیّ از ولایتِ خویش»
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

اندازه گیری بایستگی وجود پیر و مرشد در طریق سیر و سلوک
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل گفتمان انتقادی دو مناظرۀ دورۀ صفوی در رد و دفاع صوفیه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مطالعه ی تطبیقی طرق تعالی خویشتن در آثار مولانا و فرانکل
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل تطبیقی دو مقام «تذکر» و «ذکر» در سلوک عرفانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

رمز عرفانی شانه در شعر فارسی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تطبیقی «تبعید روح» در روایت تصوّف اسلامی و گنوسی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مفهوم‌پژوهی واژه «دولت» در متون عرفانی فارسی تا قرن هشتم با تأکید بر مصیبت‌نامه عطار
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ارتباط باغ طبیعت با باغ جان از منظر مولوی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

عرفان یوسف(چهرۀ یوسف در آیینه متون عرفانی فارسی)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

”مقام ذات“ در بیان عبدالرّزاق کاشانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل و بررسی «ورای طور عقل» در دیدگاه محی الدین ابن عربی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 12, Number 24 (2021-8)


روش‌شناسی تطبیقی رینولدنیکلسون و ویلیام چیتیک در مطالعات تصوف
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

دو گام عرفانی در زدودن ابهام از فلسفه خقلت در تفاسیر قرآنی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مقایسه تحلیلی آثار فارسی شیخ اشراق و مثنوی معنوی از منظر تمثیل پردازی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ظهور «گنج نهان» از دیدگاه سید حیدرآملی و ملاصدرا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

سیر انسان شناسی عرفانی در سلسه کبرویه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

میزانِ «دوازده» در اندیشۀ سیدحیدر آملی و تأثیر آن بر قاضی سعید قمی در تحلیل ساختار هندسی کعبه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

سریان عشق در هستی و ارتباط آن با وحدت وجود از نظر برخی از حکمای خطه‌ی شیراز (غیاث‌الدین دشتکی، جلال‌الدین دوانی و ملاصدرای شیرازی)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تطبیق سفرهای چهارگانه عارف در منظر ملاصدرا و نظریه تک‌اسطوره جوزف کمبل
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جایگاه وقت در تصوف
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی روش تربیتی الگویی در مثنوی‌های عطار با توجه به نظریه یادگیری شناختی- اجتماعی آلبرت بندورا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی مقایسه‌ای مفهوم گورو و پیر در عرفان هندویی و اسلامی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

اندیشه عرفانی و نسبی‌گرایی اخلاقی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 12, Number 23 (2020-10)


معنی شناسی خرابات در اشعار سنایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بازشناسی نقش و جایگاه دو منبع معرفتی عقل و قلب در اندیشه عبدالرزاق کاشانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

وام‌داری عرفان اسلامی از تشیع یا بالعکس؟ (بازخوانی دیدگاه هانری کربن)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

فلسفۀ مرگ و نسبت آن با زندگی در اندیشۀ شاعران عارف
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

سیر رباعی- قصه از سنایی تا مولانا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مبانی معرفت شناسی عرفان شیعی با تاکید بر جامع الاسرار سید حیدر آملی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی انتقادی رویکردهای تفسیری و شیوه‌های استناد به آیات در اسرارالتوحید
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

کرامات اولیا؛ دلایل اثبات: عقل، نقل و اجماع
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل نماد ماندالا در منطق الطیر عطار از منظر روانشناسی یونگ
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

پیشگامی ابوالفتوح رازی بر ابن‌عربی در تصویر اختیار آدمی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

وحدت انسان و خدا در مکتب مولوی و آتمن و برهمن درودانتیسم
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

علیت در عرفان نظری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 11, Number 22 (2020-4)


بررسی عقل و خیال در جهان شناسی تنزیهی و تشبیهی از نظر ابن عربی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

از سماع تا رؤیت (سماع قرآن از نگاه عارفان)
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

مبانی اندیشه‌های عرفانی بایزید روشان
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

مقام معشوقی در عرفان (با تکیه بر مقام معشوقی شمس تبریزی و مولانا)
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

اهمیت جعفر خُلدی در تصوفِ مکتب بغداد و در عرفان شیعی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

تبیین کارکرد معرفتی حواسِ خمس در معارف بهاء‌ولد (رویکرد استعاری)
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

سنجش و سازش برهان، عرفان و قرآن در هرم معرفتی سنایی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

سیمای مکر الهی در اشعار مولانا
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

رویکردهای متفاوت نسبت به‌شطح‌گویی و انواع درون‌مایه شطحات
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل محتوایی شطح (بر پایه شطحیات قرن دوم تا هفتم هـ . ق.)
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

بازخوانی دین‌شناسی عرفانی ملاصدرا
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

رمزگشایی فرآیند فردیّت در الهی‌نامه‌ی عطّار با تکیه بر کهن‌الگوهای یونگ
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 11, Number 21 (2019-10)


رابطه خدا و خلق در تفسیر عرفانی امام خمینی(ره)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بهره‌های سلوکی مکتب ابن‌عربی از اسمای حسنای الهی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

اَشکال تقابل‌های عرفانی در غزلیات عطار
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تأخیر و دیرهنگامی قدوم أزل در مقایسه با قِدم
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل دیدگاه ابن‫ عربی‬ در اطلاق نور بر خدا‬‬‬‬‬
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تبلور ادبی عرفان اشراقی در ادبیات شفاهی شیعه پیشاصفوی (مطالعه موردی شاهنامه اسدی)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

رویکردی عرفانی به تمثیل آیینه در روایت امام رضا(ع)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مسیر تعالی در احیاء العلوم الدین غزالی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

خاموشی و خروش در احوال مولوی با تأکید بر پدیدارشناسی اصول اسفار اربعه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی مشرب عرفانی عطار با کاربست تقابل‌های دوگانه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تحلیلی برهان آقا محمدرضا قمشه‌ای در اثبات حقیقت لابشرط مقسمی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 10, Number 20 (2019-7)


بررسی و تحلیل تطبیقی تمثیل‌های «وحدت وجود» در اندیشۀ ابن‌عربی و بیدل دهلوی «سمع و نطق خود تماشای دویی ‌است»
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

نظریۀ وحدت وجود از منظر منطق و تفکر فازی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بر‌ر‌سی شیوۀ تکوین گفتمان تصو‌ف اسلامی براساس رویکرد لاکلاو و موفه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی یقظه و انتباه در متون منثور عرفانی (تا قرن هفتم) و کاربردهای آن در روان‌شناسی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

قلمرو عقل در عقلی‌سازی مکاشفات عرفانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جلو‌ه‌های سوررئالیسم در میراث عرفانی بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

رابطۀ ولایت فقیه با ولایت عرفانی از دیدگاه امام خمینی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مرگ اختیاری و تفاوت آن در نگرش عرفانی مولانا و اندیشۀ فلسفی افلاطون
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

روایتشناسی حدیث «إِنَّ اَللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَی صُورَتِهِ» و چگونگی بازتاب آن در متون منثور سنت اول عرفانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تطابق معرفت‌شناسی میبدی در کشف‌الاسرار با آرای پدیدارشناسی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مولانا از منظر معرفت‌شناسی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بلاجویی در ادبیات عرفانی و بازتاب شخصیّت امام حسین(ع) به‌عنوان بزرگ‌ترین بلاجو
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 10, Number 19 (2019-3)


آثار فردی هجرت انفسی از منظر قرآن و حدیث با تأکید بر آرای امام خمینی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جایگاه عقل و نقل در کلام اشعری و بازتاب آن در شعر و اندیشه حافظ
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تبیین فنای معرفتی و وجودی براساس نظریه علم حضوری علامه طباطبایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

وضعیت اجتماعی متصوفۀ نعمت‌اللهی در عصر قاجار
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل بن‌مایه‌های عرفانی داستان «خسرو و شیرین» نظامی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی کارکرد، ساختار و هدف ریاضت در اندیشه‌های ابن‌سینا و پتنجلی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

طرح اسفار اربعه از آغاز تا انجام
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

نشانه‌شناسی نماد حیوانی شیر در غزلیات شمس
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی کثرت‌گرایی دینی از منظر عرفان و دلالت‌های آن در تربیت دینی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مبانی تفسیر انفسی قرآن کریم
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی و تبیین ارتباط کلام و عرفان در سنت اول عرفانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

نیل به کمال در نظریه‌های‌ انسان کامل ابن‌عربی و انگیزش آبراهام مزلو
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 9, Number 18 (2018-10)


آسیب‌شناسی معنویت خردگریز و تبیین هم‌گرایی عقلانیت و معنویت در عرفان علوی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ملاصدرا و جمع دیدگاه عرفا و حکما در صادر اول
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مرگ ارادی (تسلط بر نفس)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل روش‌شناختی تفسیر عرفانی و مبانی آن از منظر صدرالدین قونوی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

کارکرد استعاره در بیان تجارب عرفانی روزبهان بقلی در عبهر العاشقین
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تمایز عرفان عملی و اخلاق از حیث موضوع
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جایگاه و نحوۀ تعامل فکر و ذکر در سنت اول عرفانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جایگاه صبر در منظومۀ فکری نجم ‌دایه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

عرفان و تصوف در منظومۀ فکری علامه مجلسی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

عرفان خراسان و ابن‌عربی، تفاوت‌های نظری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

گونه‌شناسی دلایل و شواهد کاربرد «اسم خدا» به معنای اسم عینی در احادیث اهل بیت (ع)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی دیدگاه میبدی پیرامون شیطان در دو نوبت شرعی و عرفانی کشف الاسرار
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 9, Number 17 (2017-12)


پارادوکس سازش و ستیز با درد در تصوف
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

رودلف اتو، ماده امر قدسی، و صورت‌های آن
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تأملی در محتوا و مضمون رسائل فارسی پیر هرات با تأکید بر دو مفهوم «عشق و محبت» و «جایگاه انسان کامل»
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تعالی معنوی در عرفان سینوی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جایگاه فطرت در منظومۀ معرفتی حکیم شاه‌آبادی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی تحلیلی اهداف و ویژگی‌های معنویّت در اندیشه فلسفی و عرفانی متفکران مسلمان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

انتظام هستی براساس حبّ و قهر در نزد سهروردی و ملاصدرا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تمایز میان نور و نار در قرآن و عرفان اسلامی و تأثیر آن بر مفهوم و کاربرد رنگ در نگارگری اسلامی - ایرانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ابن‌عربی و اجتماع نقیضین در عرصه خیال
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

اخلاق عرفانی قرآن با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تأویلِ آیاتِ قرآن به معرفت در متون عرفان و تصوّف فارسی؛ چرایی و چگونگی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

زیبایی عرفانی در مرصاد العباد
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 8, Number 16 (2017-9)


کارکردهای عقل در استنباط از آیات و روایات عرفانی و اخلاقی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

نقش تجلی در مقامات سلوک
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

علم باطن در تصوّف و نسبت آن با امام علی(ع)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جهان‌بینی عرفانی در اشعار عفیف‌الدین تلمسانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی ساختار روایت در رؤیت‌های ساختار‌شکنانۀ روزبهان بقلی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مقام خلافت انسانی با تأکید بر آرای امام خمینی در مصباح الهدایه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

زلف پریشان و کسب جمعیت: بازکاوی بحران نفی تناسب در جهان مدرن و راهکارهای مقابله با آن از منظر ادبیات عرفانی فارسی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل نمادین زوجیت و نکاح از منظر عرفان اسلامی با تأکید بر آرای ابن‌عربی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

نگاهی نو به معنای ولایت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل رمزهای سه‌گانه در مصیبت‌نامه عطار
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تأویلات عرفانی در آثار جامی براساس نظریه تجلی در عرفانِ نظری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

حکمت خسروانی و فیثاغوری از دیدگاه شیخ اشراق
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 8, Number 15 (2017-1)


توحید و نسبت آن با علم و عمل
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

حدیث رؤیت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

عبارت و اشارت در زبان عرفانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

نظریۀ اخلاق عرفانی عطار نیشابوری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جنبه‌های هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی تشبیه و تنزیه در شعر جامی و تطبیق آن با آرای ابن‌عربی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی دیدگاه ابن‌فناری در باب ادلّه نظری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

عرفان از غایت الهی تا غایات اومانیستی و دهری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل مفهوم آپوکالیپس و ارتباط آن با سبک شناسی با تکیه بر داستان یوسف(ع) در قرآن کریم
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

عرفان شریعت: از تعارض تا گفتگو گونه شناسی ارتباط میان عرفان و شریعت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

انسان کامل از دیدگاه ابن‌عربی و مولانا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جامعیت انسان کامل در نهج البلاغه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 7, Number 14 (2016-10)


خوداستعلایی در باور ابوسعید ابی الخیر و ویکتور فرانکل
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

عرفای مسلمان و مسئلۀ تأهل و تجرد سالک
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جایگاه و نسبت میان تصوف و شریعت در اندیشه ی شیخ احمد سرهندی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی و نقد فلسفی دیدگاه ابن عربی درباره ی مبادی برهان و یقین در عالم ماورای طبیعت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مفهوم عرفانی نور و ظل در قرآن و سنت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

دعا و طلب در عرفان نظری
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

نقد آداب طعام در تصوف
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 7, Number 13 (2015-10)


بررسی معنای دوگانۀ استخلاف در عرفان اسلامی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

یگانگی نفس و بدن در اندیشه اهل معرفت
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جریان‌شناسی زهد در تصوف اسلامی و بازتاب آن در شعر و اندیشه حافظ
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ولادت ثانوی و تبدیل مزاج روحانی در اندیشه امام خمینی و مولوی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

معراج پیامبر(ص) و ارتباط آن با محراب مساجد
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسیی و تحلیل رویکرد عرفانی مولوی به واقعه عاشورا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تاویل در تفاسیر ابن عربی و ملاصدرا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 6, Number 12 (2015-3)


سایه روشن ها و حاشیه های زندگی اولیاء الله در تصوف و عرفان اسلامی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

زبان عرفان از منظر ذات گرایان و ساختارگرایان با نظر به دیدگاه علامه طباطبایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

سازگاری اختیار انسان با توحید افعالی در پرتو مبانی عرفانی ملاصدرا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

شهادت از دیدگاه مولوی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

پژوهشی در حقیقت قربه خدا در اسلام
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

خیال از دیدگاه ابن عربی و مولوی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

نگاهی به عرفان مانوی و تطبیق آن با عرفان و تصوف اسلامی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 6, Number 11 (2014-10)


مجنون لیلی به روایت عطار
[Abstract-FA] | [XML]

شیوه های سلوک در عرفان شیعی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

سیئات المقربین
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

پیوند اندیشه عرفانی مولانا با محیط زیست
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی منطق دوگانه علی ملاصدرا و سه گانه فردی ابن عربی در تبیین وحدت وجود
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

خداشناسی عرفانی و قرآنی علامه طباطبایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

سلسله کبرویه ذهبیه پس از حاجی محمد خبوشانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 5, Number 10 (2014-3)


خداشناسی عطار و لوازم اخلاقی و شعائری آن
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

انشان خود ساخته و انسان خودشکوفا در آرای امام خمینی و آبرهام مزلو
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

دعوت به وحدت و نوع دوستی در ادبیات عرفانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تعامل خدا و انسان در مصیبت نامه عطار
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

آسیب شناسی مکاشفات از منظر ابن عربی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تاثیر اعتقاد به توحید افعالی بر پذیرش جبر و اختیار از نظر غزالی و ابن عربی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی معرفت در حدیقه الحقیقه سنائی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 5, Number 9 (2013-10)


Volume 4, Number 8 (2013-10)


تفسیر عرفانی ملاقات خضر(ع) و موسی (ع)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

اسفار اربعه عرفانی از دیدگاه امام خمینی (س) و حکیم قمشه ای
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی مهمترین مبانی تفسیری دلالی امام خمینی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی طبقات اولیا در عرفان و تصوف اسلامی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

شرح دوبیت از حافظ در آثار عرفانی امام خمینی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مقامات و منازل سلوک عرفانی از منظر امام خمینی (س)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جلوه های نور و رنگ در کشفیات عرفانی و تحلیلات روان شناختی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 4, Number 7 (2012-10)


ارزش عقل از دیدگاه ابن عربی و علامه طباطبایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

گذر از درگاه های کیهانی از نگاه مولوی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی مولفه ای از خسروانیت در تصوف خراسان
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

حرکت حبی و غایت آن از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

کتابت وحی در سخن صوفیانه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

عرفان اسلامی و شان اخلاقی حیوانات
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تاثیر عرفان اسلامی بر اندیشه های «کبیر» عارف و شاعر شهیر هندی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 3, Number 6 (2012-3)


تأملی در چیستی خاموشی ضمیر
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل و تبیین جایگاه «جلا و استجلاء» در عرفان اسلامی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

رویکرد نظری صوفیه نسبت به امر به معروف و نهی از منکر
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

علیت و اختیار از منظر ابن عربی و اسپینوزا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

زبان به مثابه میانجی تجربه پدیدارشناختی- هرمنوتیکی حس در تقسیم مشاهدات ابن عربی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

فقه و عرفان ضرورت رهیافت عرفانی به فقه و آیات الاحکام
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تاملی در نگرش فیض کاشانی به عرفان و تصوف
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 3, Number 5 (2011-10)


حقیقت انسان و سیر استکمالی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

معرفت شهودی در عرفان اسلامی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

چالش رازی و مولوی در عشق و دوستی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تسبیح ظاهر و مظهر و مراتب تشکیکی آن
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

زبان شناسی عارفانه فیض کاشانی در تفسیر متشابهات قرآن
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

سماع ، موسیقی و معنی گریزی در غزل مولوی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

معیارهای صحت شهودات عرفانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

زبان شناسی عارفانه فیض کاشانی در تفسیر متشابهات قرآن
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 2, Number 4 (2011-3)


تبیین جهان شناختی سماع
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ملامتیه نخستین و رویکرد آن ها نسبت به امر به معروف و نهی از منکر
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جایگاه فطرت در آرا امام خمینی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

صوفیه و استماع قرآن
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جایگاه حقیقت محمدی و حقیقت علوی در عرفان امام خمینی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

شرح واقعه «لن ترانی» در اندیشه عرفا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تبیین مراتب انسان کامل در اندیشه عرفانی عزیزالدین نسفی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

Volume 2, Number 3 (2010-10)


مقایسه آرای امام خمینی و آیت الله بهاری همدانی در باب مراقبه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی برخی از مبانی وحدت وجود
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ترمذی حکیم یا صوفی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]