Journal archive for Google Scholar Robot!

Pajooheshnameh Erfan

دو فصلنامه علمی پژوهشنامه عرفانVolume 12, Number 24 (2021-8)


روش‌شناسی تطبیقی رینولدنیکلسون و ویلیام چیتیک در مطالعات تصوف
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

دو گام عرفانی در زدودن ابهام از فلسفه خقلت در تفاسیر قرآنی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مقایسه تحلیلی آثار فارسی شیخ اشراق و مثنوی معنوی از منظر تمثیل پردازی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

ظهور «گنج نهان» از دیدگاه سید حیدرآملی و ملاصدرا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

سیر انسان شناسی عرفانی در سلسه کبرویه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

میزانِ «دوازده» در اندیشۀ سیدحیدر آملی و تأثیر آن بر قاضی سعید قمی در تحلیل ساختار هندسی کعبه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

سریان عشق در هستی و ارتباط آن با وحدت وجود از نظر برخی از حکمای خطه‌ی شیراز (غیاث‌الدین دشتکی، جلال‌الدین دوانی و ملاصدرای شیرازی)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]