Journal archive for Google Scholar Robot!

Pajooheshnameh Erfan

دو فصلنامه علمی پژوهشنامه عرفانVolume 10, Number 20 (2019-7)


بررسی و تحلیل تطبیقی تمثیل‌های «وحدت وجود» در اندیشۀ ابن‌عربی و بیدل دهلوی «سمع و نطق خود تماشای دویی ‌است»
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

نظریۀ وحدت وجود از منظر منطق و تفکر فازی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بر‌ر‌سی شیوۀ تکوین گفتمان تصو‌ف اسلامی براساس رویکرد لاکلاو و موفه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی یقظه و انتباه در متون منثور عرفانی (تا قرن هفتم) و کاربردهای آن در روان‌شناسی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

قلمرو عقل در عقلی‌سازی مکاشفات عرفانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جلو‌ه‌های سوررئالیسم در میراث عرفانی بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

رابطۀ ولایت فقیه با ولایت عرفانی از دیدگاه امام خمینی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مرگ اختیاری و تفاوت آن در نگرش عرفانی مولانا و اندیشۀ فلسفی افلاطون
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]