Journal archive for Google Scholar Robot!

Pajooheshnameh Erfan

دو فصلنامه علمی پژوهشنامه عرفانVolume 12, Number 23 (2020-10)


معنی شناسی خرابات در اشعار سنایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بازشناسی نقش و جایگاه دو منبع معرفتی عقل و قلب در اندیشه عبدالرزاق کاشانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

وام‌داری عرفان اسلامی از تشیع یا بالعکس؟ (بازخوانی دیدگاه هانری کربن)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

فلسفۀ مرگ و نسبت آن با زندگی در اندیشۀ شاعران عارف
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

سیر رباعی- قصه از سنایی تا مولانا
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مبانی معرفت شناسی عرفان شیعی با تاکید بر جامع الاسرار سید حیدر آملی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی انتقادی رویکردهای تفسیری و شیوه‌های استناد به آیات در اسرارالتوحید
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]