Journal archive for Google Scholar Robot!

Pajooheshnameh Erfan

دو فصلنامه علمی پژوهشنامه عرفانVolume 10, Number 19 (2019-3)


آثار فردی هجرت انفسی از منظر قرآن و حدیث با تأکید بر آرای امام خمینی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جایگاه عقل و نقل در کلام اشعری و بازتاب آن در شعر و اندیشه حافظ
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تبیین فنای معرفتی و وجودی براساس نظریه علم حضوری علامه طباطبایی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

وضعیت اجتماعی متصوفۀ نعمت‌اللهی در عصر قاجار
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

تحلیل بن‌مایه‌های عرفانی داستان «خسرو و شیرین» نظامی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی کارکرد، ساختار و هدف ریاضت در اندیشه‌های ابن‌سینا و پتنجلی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]