Journal archive for Google Scholar Robot!

Pajooheshnameh Erfan

دو فصلنامه علمی پژوهشنامه عرفانVolume 8, Number 16 (2017-9)


کارکردهای عقل در استنباط از آیات و روایات عرفانی و اخلاقی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

نقش تجلی در مقامات سلوک
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

علم باطن در تصوّف و نسبت آن با امام علی(ع)
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

جهان‌بینی عرفانی در اشعار عفیف‌الدین تلمسانی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

بررسی ساختار روایت در رؤیت‌های ساختار‌شکنانۀ روزبهان بقلی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

مقام خلافت انسانی با تأکید بر آرای امام خمینی در مصباح الهدایه
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]

زلف پریشان و کسب جمعیت: بازکاوی بحران نفی تناسب در جهان مدرن و راهکارهای مقابله با آن از منظر ادبیات عرفانی فارسی
[Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML]