Journal archive for Google Scholar Robot!

Pajooheshnameh Erfan

دو فصلنامه علمی پژوهشنامه عرفانVolume 11, Number 22 (2020-4)


بررسی عقل و خیال در جهان شناسی تنزیهی و تشبیهی از نظر ابن عربی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

از سماع تا رؤیت (سماع قرآن از نگاه عارفان)
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

مبانی اندیشه‌های عرفانی بایزید روشان
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

مقام معشوقی در عرفان (با تکیه بر مقام معشوقی شمس تبریزی و مولانا)
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

اهمیت جعفر خُلدی در تصوفِ مکتب بغداد و در عرفان شیعی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

تبیین کارکرد معرفتی حواسِ خمس در معارف بهاء‌ولد (رویکرد استعاری)
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]

سنجش و سازش برهان، عرفان و قرآن در هرم معرفتی سنایی
[Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML]