دو فصلنامه علمی پژوهشنامه عرفان- مشابه یاب
مشابه یاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/10 | 
پژوهشنامه عرفان برای مشابه یابی مقالات از سامانه مشابه یابی متون سمیم نور استفاده می کند.

http://<div style="width:۲۸۳px;height:۱۱۳px"><a href="http://samimnoor.ir"><img width="۲۸۳" height="۱۱۳" alt="سامانه مشابهت یاب متون سمیم نور" title="سامانه مشابه یاب متون سمیم نور " src="http://samimnoor.ir/files/FA/Default/Final/Images//General/news/link/۱.png" /></a></div> 
نشانی مطلب در وبگاه دو فصلنامه علمی پژوهشنامه عرفان:
http://erfanmag.ir/find.php?item=1.71.24.fa
برگشت به اصل مطلب