دو فصلنامه علمی پژوهشنامه عرفان- هزینه داوری و چاپ
هزینه داوری و چاپ نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/6 | 
با سلام
به اطلاع نویسندگان محترم می رسانیم که هزینه داوری مقالات مبلغ ۲۰۰ هزار تومان می باشد؛همچنین هزینه انتشار مقاله براساس آیین‌نامۀ نشریات کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت‌ تحریریه برای چاپ و انتشار مقالات، هزینه دریافت می‌شود.
ازاین‌رو برای هزینه اولیه بررسی جهت داوری مقاله مبلغ۲۰۰هزار تومان و برای هزینه نهایی جهت ویراستاری، صفحه آرایی، ویرایش چکیده های انگلیسی و انتشار چاپی - الکترونیک پس از تایید مقالات، مبلغ ۳۰۰هزار توماندریافت می شود.

 
نشانی مطلب در وبگاه دو فصلنامه علمی پژوهشنامه عرفان:
http://erfanmag.ir/find.php?item=1.70.23.fa
برگشت به اصل مطلب