دو فصلنامه علمی پژوهشنامه عرفان- اخبار نشریه
انتشار شماره بیست و ششم پژوهشنامه عرفان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

دوفصلنامه علمی پژوهشنامه عرفان شماره ۲۶،بهار و تابستان ۱۴۰۱، منتشر شد و نسخه الکترونیکی آن به طور کامل در سایت قابل مشاهده است.

نشانی مطلب در وبگاه دو فصلنامه علمی پژوهشنامه عرفان:
http://erfanmag.ir/find.php?item=1.43.19.fa
برگشت به اصل مطلب