دو فصلنامه علمی پژوهشنامه عرفان- هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
دکتر محمدعلی آذرشب: استاد دانشگاه تهران
دکتر غلامرضا اعوانی: استاد موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
دکتر شهرام پازوکی: دانشیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
دکتر نجفقلی حبیبی: دانشیار دانشگاه تهران
دکتر مهدی دهباشی: استاد دانشگاه اصفهان
دکتر فاطمه طباطبایی: دانشیار پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی
دکتر احد فرامرز قراملکی: استاد دانشگاه تهران
دکتر قاسم کاکائی: استاد دانشگاه شیراز
دکتر هادی وکیلی: دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی
 
نشانی مطلب در وبگاه دو فصلنامه علمی پژوهشنامه عرفان:
http://erfanmag.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب