دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه عرفان- محل نمایه شدن نشریه
نمایه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
پژوهشنامه عرفان در پایگاه های زیر نمایه است:
 1. بانک اطلاعات نشریات کشور: magiran.com
2 . پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی: sid.ir
 3. مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری: ricest.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه عرفان:
http://erfanmag.ir/find.php?item=1.66.17.fa
برگشت به اصل مطلب