دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه عرفان- اخبار نشریه
انتشار شماره هجدهم پژوهشنامه عرفان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دوفصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه عرفان شماره 17، پاییز و زمستان 1396 منتشر شد و نسخه الکترونیکی آن به طور کامل در سایت قابل مشاهده است.

نشانی مطلب در وبگاه دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه عرفان:
http://erfanmag.ir/find.php?item=1.43.19.fa
برگشت به اصل مطلب