دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه عرفان- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشریه علمی پژوهشی (پژوهشنامه عرفان) انجمن علمی عرفان اسلامی ایران از سال 88 منتشر می گردد. این نشریه موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم از اولین شماره گردیده است. نشریه عرفان که در قالب دوفصلنامه به زبان فارسی، همراه با چکیده انگلیسی می باشد، با افتخار آماده بررسی و چاپ کلیه مقالاتی که در زمینه عرفان عملی و نظری هستند می باشد.

عوامل اجرایی:
مدیر مسئول: سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبایی
سردبیر: جناب آقای دکتر قاسم کاکائی
مدیر اجرایی و ویراستار: سرکار خانم الهه افشار
مترجم و ویراستار انگلیسی: جناب آقای سیدصدرالدین موسوی


نشانی مطلب در وبگاه دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه عرفان:
http://erfanmag.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب